www.luxinmo.com

Privacybeleid

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, volgend de principes van wettigheid, loyaliteit en transparantie, stellen we het volgende Privacybeleid tot uw beschikking.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Met welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Bij Luxinmo Real Estate verwerken we de informatie die u ons verstrekt met het doel om de contractuele relatie die ons verbindt te beheren, het verzenden van de informatie die u aanvraagt te beheren, geïnteresseerden aanbiedingen van onze diensten en/of producten van uw interesse te bieden en/of uw sollicitatie te beheren.

We informeren u dat we de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt verwerken om commerciële relaties te beheren en geïnteresseerde personen en klanten van de leden van het Netwerk informatie te bieden over activiteiten, producten en diensten gerelateerd aan de vastgoedsector in het algemeen en over ons bedrijf in het bijzonder, met name informatie over:

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden bewaard voor de minimale tijd die nodig is om de aangeboden dienst correct te leveren en om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die daaruit kunnen voortvloeien en aan elke andere wettelijke vereiste, zolang als nodig is om te reageren op de contractuele relatie, om te reageren op verzoeken of aanvragen, en in elk geval totdat de betrokkene om verwijdering vraagt, evenals de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk geval overeenkomen met elk type gegevens.

Wat is de rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de uitvoering van een potentiële en/of ondertekende contractuele relatie zijn, het legitieme belang, wettelijke machtiging en/of de toestemming van de betrokkene zelf. De gegevens die we van u vragen zijn passend, relevant en strikt noodzakelijk en u bent op geen enkele manier verplicht om ze aan ons te verstrekken, maar het niet communiceren ervan kan de doelstelling van de dienst of de onmogelijkheid om deze te leveren beïnvloeden.

Aan wie worden uw gegevens meegedeeld?

Luxinmo Real Estate zal uw gegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Communicatie over activiteiten, producten en diensten gerelateerd aan de vastgoedsector kan worden gedaan via elk medium, inclusief elektronische middelen. De betrokkene moet de verzending van commerciële communicatie op een unieke manier autoriseren, hiervoor is het nodig dat dit ook expliciet gebeurt door de relevante vakjes aan te vinken op een van de gegevensaanvraagformulieren.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

De gegevensbeschermingsrechten die belanghebbenden hebben, zijn:

Houders van verkregen persoonsgegevens kunnen hun rechten op bescherming van persoonsgegevens uitoefenen door een schriftelijke communicatie te sturen naar het sociale adres van Luxinmo Real Estate of naar het voor dit doel ingeschakelde e-mailadres, [email protected], inclusief in beide gevallen een fotokopie van hun ID of een ander equivalent identificatiedocument.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

U hebt de mogelijkheid en het recht om uw toestemming voor een specifiek doel dat op enig moment is gegeven in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking beïnvloedt die is gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens altijd met uw uitdrukkelijke toestemming en dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals:

CONTACTFORMULIER: uw contactgegevens zullen worden verwerkt met als doel de door u gevraagde informatie te beheren.

TELEFONISCHE AANVRAGEN: uw contactgegevens zullen worden verwerkt met als doel de door u gevraagde informatie te beheren.

VERZENDING VAN CURRICULUMS: we zullen de door u verstrekte informatie verwerken met als doel deze door te sturen naar de kantoren die geïnteresseerd zijn in de gevraagde vacatures.

STATISTISCH DOEL: uw gegevens zullen anoniem en geaggregeerd worden verwerkt voor het extraheren en uitvoeren van marketingstudies, evenals voor het verbeteren van onze producten en diensten, evenals de gebruiksvriendelijkheid van de website.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE U VERSTREKT TIJDENS HET NAVIGEREN: het aanpassen van onze aanbiedingen aan uw specifieke profiel en voorkeuren of behoeften, op basis van de persoonlijke en commerciële informatie die in ons bestand staat als gevolg van uw toegang tot de website, evenals om een gepersonaliseerde navigatie mogelijk te maken.

COMMERCIELE DOELEINDEN: in het geval dat u ons uitdrukkelijk toestemming geeft, zullen uw gegevens worden verwerkt met het doel om u informatie en reclame te sturen, via sms en/of e-mail, over aanbiedingen, producten, aanbevelingen, diensten, promoties, geschenken en loyaliteitscampagnes, betreffende producten en diensten van Luxinmo Real Estate. In dat geval wordt uw informatie in ons systeem bewaard totdat u om intrekking van uw toestemming vraagt.

COMMERCIELE COMMUNICATIES VIA E-MAIL: als u uitdrukkelijk hebt gevraagd om elektronische commerciële communicatie te ontvangen, kunt u op elk moment kiezen om geen e-mails met commerciële informatie meer te ontvangen door gebruik te maken van het afmeldmechanisme dat in elke e-mail is opgenomen. Het is echter mogelijk dat u nog steeds andere soorten belangrijke berichten ontvangt, waarvan u zich niet kunt afmelden als ze relevant of essentieel zijn voor de levering van een dienst. Luxinmo Real Estate verbindt zich ertoe uw verzoek zo spoedig mogelijk in te willigen.

RECHTEN UITOEFENEN: de verwerking van uw gegevens zal worden uitgevoerd met het doel uw verzoek om uw rechten uit te oefenen te beheren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, hoewel zelfs als u uw toestemming intrekt, we nog steeds het recht of de verplichting kunnen hebben onder de toepasselijke wetgeving om uw persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken, over te dragen of mee te delen. Verder informeren wij u dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archDoelstellingen en/of om transacties te voltooien die u hebt gestart voordat u om een wijziging of verwijdering verzocht. Wij informeren u dat de door u verleende toestemmingen volledig herroepbaar zijn. U kunt deze herroeping op elk moment uitvoeren, hetzij door een e-mail te sturen naar de Data Protection Officer, zoals vermeld aan het begin van dit document, of door het direct in te trekken in de verschillende communicaties die wij u sturen. We informeren u ook dat deze intrekking geen terugwerkende kracht heeft en effectief is vanaf het moment van aanvraag.

Waar kan ik een klacht indienen als ik vind dat mijn gegevens niet correct worden verwerkt?

Als iemand van mening is dat zijn gegevens niet correct worden verwerkt door Luxinmo Real Estate, kan hij zijn klachten richten aan [email protected] of aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit, in het nationale gebied is dat de AEPD, www.agpd.es.

Veiligheid en actualisatie van uw persoonlijke gegevens:

Met het doel om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, informeren wij u dat Luxinmo Real Estate alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van de verstrekte persoonlijke gegevens te garanderen. Dit alles om hun wijziging, verlies, en/of behandelingen of ongeautoriseerde toegangen te voorkomen, zoals vereist door de regelgeving, hoewel absolute veiligheid niet bestaat.

Het is belangrijk dat u ons altijd informeert over een wijziging van uw gegevens, zodat we uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden.

Vertrouwelijkheid:

Luxinmo Real Estate informeert u dat uw gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld door al het personeel dat betrokken is bij een van de fasen van de verwerking. Wij zullen uw gegevens niet aan derden overdragen of communiceren, behalve in de gevallen die wettelijk zijn voorzien, of tenzij de belanghebbende ons uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

Registratie als een klant die toestemming geeft:

De gebruiker wordt geïnformeerd en accepteert dat het indienen van een aanvraag voor registratie als klant via Luxinmo Real Estate, evenals het verzoek om contractering van een van de producten of diensten die op deze website worden aangeboden, op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie betekent, die uitdrukkelijk moet worden geaccepteerd.

Informatie over technische aspecten:

Luxinmo Real Estate zal niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit interferenties, omissies, onderbrekingen, computervirussen, telefonische storingen of ontkoppelingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door omstandigheden buiten "naam"; vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen van de telefoonlijnen of overbelastingen in het Data Processing Center, in het internetsysteem of in andere elektronische systemen, evenals schade die kan worden veroorzaakt door derden door illegale inmenging buiten controle. Bovendien wordt Luxinmo Real Estate vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies dat de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de informatie die door de website wordt verstrekt, zolang deze van externe bronnen komt.