www.luxinmo.com

Polityka prywatności

W ramach przestrzegania Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, zgodnie z zasadami legalności, lojalności i przejrzystości, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych?

Z jakim celem przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W Luxinmo Real Estate przetwarzamy informacje, które nam przekazują, w celu zarządzania relacją umowną, która nas łączy, zarządzania przesyłaniem informacji, które nam żądają, udostępniania zainteresowanym ofert naszych usług i/lub produktów oraz zarządzania kandydaturami.

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, w celu zarządzania relacjami handlowymi i oferowania zainteresowanym osobom i klientom sieci informacji o działaniach, produktach i usługach związanych ogólnie z sektorem nieruchomości oraz naszej firmie, w szczególności informacji na temat:

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez minimalny czas niezbędny do prawidłowego świadczenia oferowanej usługi oraz w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niej i innych wymogów prawnych, tak długo, jak będą niezbędne do udzielenia odpowiedzi na relację umowną, odpowiedzi na żądania lub wnioski oraz w każdym przypadku, dopóki nie zostanie złożone żądanie usunięcia przez zainteresowaną osobę, oraz przez czas niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych odpowiednich dla każdej kategorii danych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być wykonanie potencjalnej lub zawartej relacji umownej, uzasadniony interes, uprawnienie prawne i/lub zgoda zainteresowanej osoby. Dane, które Państwu proponujemy, są odpowiednie, istotne i ściśle konieczne, i w żadnym przypadku nie są Państwo zobowiązani do ich udostępnienia, ale ich brak może wpłynąć na cel usługi lub uniemożliwić jej świadczenie.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?

Luxinmo Real Estate nie przekaże Państwa danych osobowych żadnej trzeciej osobie, chyba że zostanie to wyraźnie poinformowane.

Komunikaty dotyczące działań, produktów i usług związanych z sektorem nieruchomości mogą być przekazywane za pomocą dowolnego medium, w tym mediów elektronicznych. Zainteresowana osoba musi wyrazić zgodę na przesyłanie komunikatów handlowych jednoznacznie, w tym celu będzie wymagane wyraźne oznaczenie odpowiednich pól w dowolnym formularzu żądania danych.

Jakie są Państwa prawa, gdy udostępniają nam swoje dane?

Prawa ochrony danych osobowych przysługujące zainteresowanym stroną to:

Osoby, których dane osobowe zostały uzyskane, mogą korzystać z praw ochrony danych osobowych, kierując piśmienną komunikację na adres siedziby Luxinmo Real Estate lub na adres e-mail wyznaczony w tym celu, [email protected], w obu przypadkach dołączając kopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dokumentu tożsamości.

Czy mogę wycofać zgodę?

Państwo mają możliwość i prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na dowolny cel, bez wpływu na legalność przetwarzania opartego na udzielonej wcześniej zgodzie.

Jak zbieramy Państwa dane?

Zawsze zbieramy Państwa dane za Państwa wyraźną zgodą, co może odbywać się na różne sposoby, takie jak:

FORMULARZ KONTAKTOWY: Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu zarządzania Państwa żądanymi informacjami.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE: Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu zarządzania Państwa żądanymi informacjami.

WYSYŁKA CV: przetworzymy informacje przekazane przez Państwa w celu przesłania ich do zainteresowanych biur wakatów.

CEL STATYSTYCZNY: Państwa dane będą przetwarzane w sposób zanonimizowany i agregowany do przeprowadzania badań rynkowych, jak również do poprawy naszych produktów i usług, a także użyteczności witryny internetowej.

UŻYCIE PRZEZ NAS PRZEKAZANYCH INFORMACJI PODCZAS PRZEGLĄDANIA: dostosowując nasze oferty do Państwa indywidualnego profilu i preferencji lub potrzeb, na podstawie informacji osobistych i handlowych zawartych w naszym pliku w wyniku Państwa dostępu do Strony internetowej, a także umożliwiając spersonalizowaną nawigację.

CELE HANDLOWE: w przypadku wyraźnej zgody z Państwa strony, Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji i reklamy, za pomocą wiadomości SMS i/lub poczty elektronicznej, dotyczącej ofert, produktów, rekomendacji, usług, promocji, prezentów i kampanii lojalnościowych, dotyczących produktów i usług Luxinmo Real Estate. W takim przypadku Państwa informacje będą przechowywane w naszym systemie, dopóki nie złożą Państwo wniosku o wycofanie zgody.

KOMUNIKACJE HANDLOWE PRZEZ EMAIL: jeśli wyrazili Państwo wyraźne życzenie otrzymywania komercyjnych wiadomości e-mail, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z informacjami handlowymi, korzystając z mechanizmu rezygnacji zawartego w każdej wiadomości e-mail. Niemniej jednak mogą Państwo nadal otrzymywać inne ważne wiadomości, z których nie mogą Państwo zrezygnować, jeśli są one istotne lub niezbędne do świadczenia usługi. Luxinmo Real Estate zobowiązuje się do jak najszybszego spełnienia Państwa żądania.

ĆWICZENIE PRAW: przetwarzanie Państwa danych będzie miało na celu zarządzanie Państwa wnioskiem dotyczącym wykonywania praw. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, chociaż nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy mieć nadal prawo lub obowiązek zbierania, używania, przesyłania lub udostępniania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto informujemy, że możemy być zobowiązani do zachowania określonych informacji w celu prowadzenia rejestrów lub dokonania transakcji, które rozpoczęły się przed zgłoszeniem żądania zmiany lub usunięcia. Informujemy, że udzielone przez Państwa zgody można w każdej chwili odwołać. Odwołanie to można dokonać w dowolnym momencie, wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z informacją podaną na początku niniejszego dokumentu, lub bezpośrednio odwołując się do różnych komunikatów, które otrzymują Państwo od nas. Ponadto informujemy, że odwołanie to nie będzie miało retroaktywnego wpływu i zacznie obowiązywać od momentu zgłoszenia.

Gdzie mogę zgłosić reklamację, jeśli uważam, że moje dane są niewłaściwie traktowane?

Jeśli jakakolwiek osoba zainteresowana uważa, że jej dane są niewłaściwie traktowane przez Luxinmo Real Estate, może złożyć reklamację na adres e-mail [email protected] lub do odpowiedniego organu ochrony danych, gdzie w przypadku terytorium krajowego będzie to AEPD, www.agpd.es.

Bezpieczeństwo i aktualizacja danych osobowych:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych informujemy, że Luxinmo Real Estate podjęło wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostarczonych danych osobowych. Wszystko to w celu zapobieżenia ich zmianie, utracie oraz/lub nieuprawnionemu dostępowi lub przetwarzaniu, zgodnie z wymaganiami prawnymi, choć bezwzględne bezpieczeństwo nie istnieje.

Ważne jest, abyśmy byli informowani o każdej zmianie Państwa danych osobowych, abyśmy mogli utrzymać je aktualne.

Poufność:

Luxinmo Real Estate informuje, że Państwa dane będą traktowane z najwyższą starannością i poufnością przez cały personel zaangażowany w jakikolwiek etap przetwarzania. Nie udostępnimy ani nie przekażemy Państwa danych osobowych żadnej trzeciej osobie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawnie lub jeśli osoba zainteresowana wyraźnie nam na to zezwoliła.

Rejestracja jako klient, który wyrazi zgodę:

Użytkownik jest informowany i akceptuje, że przesłanie wniosku o rejestrację jako klienta za pośrednictwem Luxinmo Real Estate, jak również prośba o skorzystanie z któregokolwiek z produktów lub usług zawartych na tej stronie internetowej, nie oznacza w żadnym wypadku rozpoczęcia relacji handlowej i musi być wyraźnie zaakceptowana.

Informacje dotyczące aspektów technicznych:

Luxinmo Real Estate nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wynikające z zakłóceń, opóźnień, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub przerw w działaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od "nazwa"; opóźnienia lub blokady w korzystaniu z tego systemu elektronicznego spowodowane brakami lub przeciążeniem linii telefonicznych lub przeciążeniem w centrum przetwarzania danych, w systemie internetowym lub innych systemach elektronicznych, a także szkód, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nielegalne ingerencje poza kontrolą. Ponadto Luxinmo Real Estate jest zwolniona z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, jakie użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub opuszczeń w informacjach udostępnianych na stronie internetowej, o ile pochodzą one z zewnętrznych źródeł.