www.luxinmo.com

Integritetspolicy

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och gällande lagstiftning om dataskydd, och i enlighet med principerna om laglighet, ärlighet och öppenhet, tillhandahåller vi denna integritetspolicy.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar informationen som du tillhandahåller oss för att hantera den kontraktsmässiga relationen mellan oss, hantera leverans av den information du begär, erbjuda intresserade parter våra tjänster och/eller produkter samt hantera din ansökan.

Vi informerar om att vi behandlar personuppgifter som tillhandahålls oss för att hantera affärsrelationer och erbjuda intresserade parter och kunder till nätverksmedlemmar information om aktiviteter, produkter och tjänster relaterade till fastighetssektorn i allmänhet och om vårt företag i synnerhet, särskilt information om:

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behållas under den minimala tid som krävs för att korrekt tillhandahålla den erbjudna tjänsten samt för att uppfylla skyldigheterna som kan uppstå från den och från annan tillämplig lagstiftning, så länge de är nödvändiga för att svara på den kontraktsmässiga relationen, för att svara på begäran eller förfrågan, och i alla fall tills borttagning begärs av den berörda parten, samt den tid som krävs för att uppfylla de lagliga skyldigheter som kan gälla för varje typ av data.

Vilka är de lagliga grunderna för behandlingen av dina uppgifter?

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan vara utförandet av en potentiell eller ingången kontraktsmässig relation, berättigat intresse, rättslig befogenhet och/eller samtycke från den berörda parten själv. De uppgifter vi begär är lämpliga, relevanta och strikt nödvändiga och du är inte i något fall skyldig att tillhandahålla dem, men om du inte gör det kan det påverka syftet med tjänsten eller göra det omöjligt att tillhandahålla den.

Vilka mottagare kommer dina uppgifter att delas med?

Luxinmo Real Estate kommer inte att dela dina uppgifter med någon tredje part om det inte uttryckligen informeras om det.

Kommunikation om aktiviteter, produkter och tjänster relaterade till fastighetssektorn kan göras via alla medel, inklusive elektroniska medel. Den berörda parten måste ge sitt uttryckliga samtycke till att skicka kommersiella kommunikationer, och för detta ändamål kommer det krävas att det sker uttryckligen genom att markera de relevanta rutorna i något av dataförfrågningsformulären.

Vilka är dina rättigheter när du lämnar dina uppgifter till oss?

De dataskyddsrättigheter som de registrerade har är följande:

De registrerade av personuppgifterna kan utöva sina dataskyddsrättigheter genom att skicka skriftlig kommunikation till Luxinmo Real Estates huvudkontor eller till den e-postadress som är avsedd för detta ändamål, [email protected], inklusive i båda fallen en kopia av sitt ID-kort eller annan motsvarande identifikationshandling.

Kan jag återkalla mitt samtycke?

Du har möjlighet och rätt att återkalla ditt samtycke för varje specifikt ändamål som tidigare har getts, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen baserad på det tidigare lämnade samtycket.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar alltid in dina uppgifter genom ditt uttryckliga samtycke, och det kan ske på olika sätt, som:

KONTAKTFORMULÄR: Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas för att hantera den begärda informationen.

TELEFONBEGÄRAN: Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas för att hantera den begärda informationen.

CV-ANSÖKNINGAR: Vi kommer att behandla den information som du tillhandahåller för att skicka den till de kontor som är intresserade av de lediga tjänster som du har ansökt om.

STATISTISKA SYFTEN: Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt och aggregerat för utvinning och marknadsstudier samt för att förbättra våra produkter och tjänster samt webbplatsens användbarhet.

ANVÄNDNING AV INFORMATION SOM DU HAR LÄMNAT UNDER NAVIGERINGEN: Vi anpassar våra erbjudanden till din specifika profil och preferenser eller behov, baserat på den personliga och affärsmässiga information som finns i vår fil på grund av din åtkomst till webbplatsen, samt för att möjliggöra en personlig navigering.

KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL: Om du uttryckligen godkänner det kommer dina uppgifter att behandlas för att skicka information och reklam via sms och/eller e-post om erbjudanden, produkter, rekommendationer, tjänster, kampanjer, gåvor och lojalitetskampanjer för Luxinmo Real Estates produkter och tjänster. I så fall kommer din information att behållas i vårt system tills du begär att ditt samtycke återkallas.

KOMMERSIELLA KOMMUNIKATIONER VIA E-POST: Om du uttryckligen har begärt att få kommersiella e-postkommunikationer kan du när som helst välja att inte ta emot e-postmeddelanden med kommersiell information genom att använda avregistreringsmekanismen som finns i varje e-postmeddelande. Det är dock möjligt att du fortsätter att ta emot andra viktiga meddelanden som du inte kan avregistrera dig från om de är relevanta eller nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst. Luxinmo Real Estate åtar sig att uppfylla din begäran så snart som rimligt möjligt.

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER: Dina uppgifter kommer att behandlas för att hantera din begäran om att utöva dina rättigheter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men även om du återkallar ditt samtycke kan vi fortfarande ha rätt eller skyldighet enligt tillämplig lagstiftning att samla in, använda, överföra eller kommunicera din personliga information. Dessutom informerar vi om att vi kan behöva behålla viss information för registerändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du har startat innan du begär en ändring eller borttagning. Vi informerar dig om att de samtycken du har gett kan återkallas helt och hållet. Du kan återkalla det när som helst, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsdelegaten, som anges i början av detta dokument, eller genom att direkt återkalla det i de olika kommunikationer som vi skickar till dig. Dessutom informerar vi om att en sådan återkallelse inte har retroaktiv effekt och börjar gälla från begärandets tidpunkt.

Var kan jag klaga om jag anser att mina uppgifter inte behandlas korrekt?

Om någon intressent anser att deras uppgifter inte behandlas korrekt av Luxinmo Real Estate kan de rikta sina klagomål till e-postadressen [email protected] eller till den dataskyddsmyndighet som är behörig, där AEPD är den som är ansvarig i nationell territorium, www.agpd.es.

Säkerhet och uppdatering av dina personuppgifter:

För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter informerar vi dig om att Luxinmo Real Estate har vidtagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten för de tillhandahållna personuppgifterna. Detta för att förhindra deras ändring, förlust och/eller obehörig åtkomst eller behandling, enligt lagstiftningen, även om absolut säkerhet inte existerar.

Det är viktigt att du informerar oss varje gång det sker en förändring av dina personuppgifter så att vi kan hålla dem uppdaterade.

Konfidentialitet:

Luxinmo Real Estate informerar dig om att dina uppgifter kommer att behandlas med största sekretess och konfidentialitet av all personal som är involverad i något skede av behandlingen. Vi kommer inte att överföra eller kommunicera dina uppgifter till någon tredje part, förutom i de fall som är lagligen föreskrivna eller om den registrerade har uttryckligen givit sitt samtycke.

Registrering som kund som beviljas:

Användaren informeras om, och accepterar, att insändning av en begäran om att bli kund genom Luxinmo Real Estate, liksom begäran om att köpa någon av de produkter eller tjänster som ingår på denna webbplats, inte innebär, under några omständigheter, påbörjandet av en affärsrelation, och detta måste uttryckligen godkännas.

Information om tekniska aspekter:

Luxinmo Real Estate kommer inte att vara ansvarig för eventuella skador eller förluster som kan uppstå till följd av interferens, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonsystemfel eller avbrott i den operativa driften av detta elektroniska system, orsakade av externa faktorer; för förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system orsakade av brister eller överbelastningar i telefonlinjer eller överbelastningar i Data Processing Center, i internet- eller andra elektroniska system, samt för skador som kan orsakas av tredje part genom otillåten intrång utanför kontroll. Dessutom befrias Luxinmo Real Estate från ansvar för eventuella skador eller förluster som användaren kan lida till följd av fel, brister eller utelämnanden i informationen som tillhandahålls på webbplatsen, förutsatt att den kommer från externa källor.