www.luxinmo.com

Personvernpolicy

I samsvar med forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016, og gjeldende lovgivning om databeskyttelse, og i tråd med prinsippene om lovlig, rettferdig og gjennomsiktig behandling, stiller vi denne personvernpolicyen til din disposisjon.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine data?

Hvilket formål behandler vi dine personopplysninger for?

Hos Luxinmo Real Estate behandler vi informasjonen du gir oss med formål om å administrere den kontraktmessige forbindelsen mellom oss, administrere sending av den informasjonen du ber om, tilby interessenter tilbud om våre tjenester og/eller produkter av deres interesse og/eller administrere din søknad.

Vi informerer om at vi behandler personopplysninger som er gitt til oss for å administrere forretningsforhold og tilby interesserte personer og kunder av nettverksmedlemmene informasjon om aktiviteter, produkter og tjenester relatert til eiendomssektoren generelt og om vår bedrift spesielt, spesielt informasjon om:

Hvor lenge vil vi beholde dine personopplysninger?

Dine data vil bli oppbevart i den nødvendige minimumstiden for å sikre riktig levering av tjenesten som tilbys, samt for å imøtekomme de pliktene som kan oppstå fra denne tjenesten og eventuelle andre juridiske krav, så lenge de er nødvendige for å svare på den kontraktmessige forbindelsen, for å svare på forespørsler eller henvendelser, og uansett så lenge sletting ikke blir forespurt av den berørte parten, samt den tiden som er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene som gjelder i hvert enkelt tilfelle i samsvar med hver type data.

Hva er grunnlaget for behandling av dine data?

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger kan være gjennomføring av et potensielt eller inngått kontraktsforhold, berettiget interesse, juridisk autorisasjon og/eller samtykke fra den berørte parten. De dataene vi ber om, er passende, relevante og strengt nødvendige, og du er ikke på noen måte forpliktet til å gi dem til oss, men manglende kommunikasjon kan påvirke formålet med tjenesten eller vår evne til å levere den.

Til hvilke mottakere vil dine data bli kommunisert?

Luxinmo Real Estate vil ikke kommunisere dine data til tredjeparter, med mindre det uttrykkelig informeres om dette.

Kommunikasjon om aktiviteter, produkter og tjenester knyttet til eiendomssektoren kan utføres via enhver kanal, inkludert elektroniske medier. Den berørte parten må gi klart samtykke til å motta kommersielle kommunikasjoner, og for dette formålet vil det kreves eksplisitt samtykke, enten ved å krysse av i de relevante boksene i noen av dataregistreringsskjemaene.

Hvilke rettigheter har du når du gir oss dine data?

De datavernrettighetene som tilkommer de berørte, er:

De berørte personene hvis personopplysninger er innhentet, kan utøve sine rettigheter til beskyttelse av personopplysninger ved å sende en skriftlig henvendelse til det registrerte kontoret til Luxinmo Real Estate eller til den e-postadressen som er opprettet for dette formålet, [email protected], og inkludere en kopi av sitt ID-kort eller annet tilsvarende identifikasjonsdokument.

Kan jeg trekke tilbake samtykket mitt?

Du har mulighet og rett til å trekke tilbake samtykket til enhver spesifikk formål gitt på et tidspunkt, uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen basert på det tidligere gitte samtykket.

Hvordan samler vi inn dine data?

Vi samler alltid inn dine data ved uttrykkelig samtykke, og dette kan være gjennom forskjellige metoder, for eksempel:

KONTAKTSKJEMA: Dine kontaktopplysninger vil bli behandlet med formål om å administrere den forespurte informasjonen fra deg.

TELEFONFORSØR: Dine kontaktopplysninger vil bli behandlet med formål om å administrere informasjonen du har forespurt.

SENDING AV CV: Vi vil behandle informasjonen du har gitt oss med formål om å sende den til interesserte kontorer for de forespurte stillingene.

STATISTISK FORMÅL: Dine data vil bli behandlet anonymt og aggregert for uttrekk og markedsundersøkelser, samt for å forbedre våre produkter og tjenester, samt nettsidebrukervennlighet.

BRUK AV INFORMASJON LEVERT AV DEG UNDER NETTSURFING: Tilpassing av våre tilbud til din spesifikke profil, preferanser eller behov, basert på personlig og kommersiell informasjon som er tilgjengelig i vårt register som følge av din tilgang til nettstedet, samt for å tillate personlig nettsurfing.

KOMMERSIELLE FORMÅL: Hvis du uttrykkelig gir oss tillatelse, vil dine data bli behandlet med formål om å sende deg informasjon og reklame via sms og/eller e-post, om tilbud, produkter, anbefalinger, tjenester, kampanjer, gaver og lojalitetskampanjer, om produkter og tjenester fra Luxinmo Real Estate. I så fall vil informasjonen din bli lagret i systemet vårt til du ber om tilbaketrekking av samtykket ditt.

KOMMERSIELLE KOMMUNIKASJONER VIA E-POST: Hvis du uttrykkelig har bedt om å motta elektroniske kommersielle kommunikasjoner, kan du når som helst velge å ikke motta e-poster med kommersiell informasjon ved å bruke avmeldingsmekanismen som er inkludert i hver e-post. Imidlertid kan du fortsette å motta andre viktige meldinger, som du ikke kan melde deg av fra hvis de er relevante eller essensielle for levering av en tjeneste. Luxinmo Real Estate forplikter seg til å oppfylle din forespørsel så snart som rimelig mulig.

UTØVELSE AV RETTIGHETER: Behandlingen av dine data vil gjøres med formål om å håndtere din forespørsel om utøvelse av rettigheter. Du kan tilbakekalle ditt samtykke når som helst, men selv om du trekker tilbake samtykket ditt, kan vi fortsatt ha rett eller plikt i henhold til gjeldende lov til å samle inn, bruke, overføre eller kommunisere dine personopplysninger. Videre informerer vi om at vi kanskje må beholde visse opplysninger for registervedlikehold og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du har startet før du ber om en endring eller sletting. Vi informerer deg om at de gitt samtykkene er helt tilbakekallelige. Tilbakekallelsen kan gjøres når som helst, enten ved å sende en e-post til personvernombudet, som oppgis øverst i dette dokumentet, eller ved å tilbakekalle det direkte i de ulike kommunikasjonene vi sender deg. Videre informerer vi om at en slik tilbakekallelse ikke har tilbakevirkende kraft, og har effekt fra det tidspunktet forespørselen blir gjort.

Hvor kan jeg klage hvis jeg mener at mine data ikke blir behandlet riktig?

Hvis noen interesserte mener at deres data ikke blir behandlet riktig av Luxinmo Real Estate, kan de sende inn klager til e-postadressen [email protected] eller til den relevante databeskyttelsesmyndigheten, hvor AEPD er den som gjelder nasjonalt, www.agpd.es.

Sikkerhet og oppdatering av dine personopplysninger:

For å sikre sikkerheten til dine personopplysninger, informerer vi deg om at Luxinmo Real Estate har implementert alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten til de oppgitte personopplysningene. Dette er for å unngå endring, tap og/eller uautorisert tilgang eller behandling, som kreves av lovgivningen, selv om absolutt sikkerhet ikke eksisterer.

Det er viktig at du informerer oss hver gang det skjer en endring i dine personopplysninger, slik at vi kan opprettholde dem oppdatert.

Konfidensialitet:

Luxinmo Real Estate informerer deg om at dine data vil bli behandlet med høyeste forsiktighet og konfidensialitet av alt personell som er involvert i noen av behandlingsfasene. Vi vil ikke overføre eller kommunisere dine data til tredjeparter, unntatt i tilfeller som er lovlig forutsatt, eller med mindre den berørte parten har gitt oss uttrykkelig tillatelse.

Registrering som klient som autoriserer:

Brukeren blir informert om, og aksepterer, at innsendelse av en forespørsel om registrering som klient gjennom Luxinmo Real Estate, samt anmodningen om å inngå en kontrakt for noen av produktene eller tjenestene inkludert på dette nettstedet, på ingen måte betyr starten på et forretningsforhold, og må uttrykkelig godkjennes.

Informasjon om tekniske aspekter:

Luxinmo Real Estate vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som kan oppstå som følge av interferens, utelatelser, avbrudd, datavirus, telefonfeil eller frakoblinger i den operative driften av dette elektroniske systemet, forårsaket av eksterne årsaker til "navn"; for forsinkelser eller blokkeringer i bruken av dette elektroniske systemet forårsaket av mangler eller overbelastning av telefonlinjer eller overbelastning av datasenteret, internett eller andre elektroniske systemer, samt skader som kan forårsakes av tredjeparter gjennom illegitime inngrep utenfor kontroll. Videre fritas Luxinmo Real Estate fra ansvar for eventuelle skader eller tap som brukeren kan lide som følge av feil, mangler eller utelatelser i informasjonen gitt av nettstedet, forutsatt at den kommer fra eksterne kilder.